Telefon
WhatsApp

Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Bu internet sitesini ( www.silakes.com ) (Kısaca 'SİTE' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
KULLANIM KOŞULLARI
Bu SİTE'de sunulan hizmetler Postfach 249, 94302 Straubing adresinde bulunan Sılakeş Vergi Numarası 162/210/80371 (Bundan böyle kısaca "Sılakeş" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Sılakeş olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sılakeş'e aittir. İşbu kullanım koşulları, Sılakeş tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik
olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Sılakeş tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Sılakeş, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
SÖZLEŞME TANIMLARI
SİTE: Sılakeş tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.
ÜYE: Sılakeş'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Sılakeş tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.
KULLANICI: Sılakeş internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.
İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ:  SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel
kişilerle Sılakeş arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.
HİZMETLERİN KAPSAMI
Sılakeş'in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Sılakeş'e ait www.silakes.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Sılakeş adına ayıpsız olarak teslimidir.
Sılakeş, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Sılakeş tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Sılakeş, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.
GENEL HÜKÜMLER
SİTE üzerinden, Sılakeş'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Sılakeş'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar,
KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Sılakeş, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Sılakeş veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve
ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sılakeş'in doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu SİTE'nin sahibi Sılakeş'dir. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Sılakeş'in veya Sılakeş'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sılakeş ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Sılakeş hizmetlerini, Sılakeş bilgilerini ve Sılakeş'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Sılakeş'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Sılakeş'in yazılı izni ile mümkündür. Sılakeş, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Sılakeş aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik
hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Sılakeş için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Sılakeş'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Sılakeş tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Sılakeş, Sılakeş hizmetleri, Sılakeş bilgileri, Sılakeş telif haklarına tabi çalışmaları, Sılakeş ticari markaları, Sılakeş ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üye veya Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Sılakeş'in sorumluluğunda değildir.
SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Sılakeş, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Sılakeş, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Sılakeş'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
SİTE'deki genel görünüm, tasarım, metin, imge logo, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Sılakeş markası, uygulanan iş metodu ve modeli yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Sılakeş'e aittir ve Sılakeş tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Sılakeş'e ait tüm bu unsurlar çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, bu sözleşme dışında kullanılamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi veya kişiler Sılakeş'in uğradığı zararı ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sılakeş'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Sılakeş, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sılakeş işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sılakeş açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sılakeş'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Federal Almanya Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme Amtsgericht Straubing / Almanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.Sılakeş'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Sılakeş tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Sılakeş, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.